I. Nakupování

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

1. Spotřebitel objednává výrobky prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.mujaltan.cz písemnou formou: e-mailem / kontaktním formulářem nebo telefonicky.

Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 Sb v znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, dodací adresu, telefonní číslo, email, název a druh zboží, popis zboží (barvu nátěru, krytiny popřípadě doplňkovou výbavu) počet kusů.

Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (faxem, e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

II. Dodací lhůty

1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 7 do 35 pracovních dnů od data ověření objednávky. Pro nejvyšší spokojenost našich zákazníků se tyto lhůty snažíme udržovat co nejkratší.

2. Ve výjimečných případech a to při výrobě na zakázku nebo když některé druhy zboží nejsou skladem k dispozici může být dodací lhůta delší.

III. Cena, platební podmínky a přepravné

1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

2. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + montáž. V případě objednání celé služby i s montáží je doprava po celé ČR ZDARMA (při nadrozměrných chatkách a při produktech prováděných na zakázku se dopravní určuje individuálně po zvážení prodejcem a po dohodě s kupujícím, jako například při kategorii DŘEVĚNÉ CHATY).

3. Zálohová platba za objednaný produkt je ve výši 50% z ceny produktu, zbývající částku je zákazník povinen uhradit po montáži, případně 3 dny před dohodnutým doručením zboží a to v případě, že nepožaduje montáž z naší strany.V případě produktů v celkové částce nad 120 000 Kč (přízemní a patrové chaty) se platba provádí v 3 etapách a to zálohová platba ve výši 50% z celkové částky, následně 30% celkové částky před samotným dodáním chaty a zbývajících 20% po ukončení stavby.

4. Výše nákladů při zakázkové výrobě na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli jinou variantu dopravy.

5. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky na internetové stránce nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) vlastní dopravou

b) dopravou prodávajícího (ZDARMA, resp. xx Kč/km)

IV. Přebírání zboží

1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Po převzetí se zákazník zaručuje že zboží převzal bez jakýchkoliv fyzických závad nebo poškození. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou, e-mailem nebo osobně.

2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujícím případě: pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

3. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy při produktu zhotoveného podle osobitých požadavků má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 60% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

4. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy při typizovaném produktu, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu dle zákona č. 89/2012 Sb. – Oddíl 2 a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavena cena produktu byla chybná

6. Kompenzace za vrácené produkt je zasílána převodem na účet následující pracovní den po vrácení zboží.

VI. Záruka a reklamace

1. Dřevo je materiál biologického původu, proto má specifické vlastnosti, jako je schopnost smršťovat se, bobtnání a deformace. Zabránění vytvoření těchto vlastností je již ve fázi řezání dřeva optimálním způsobem, sušení dřeva v kontrolované sušičce, zpracování dřeva na moderních výrobních linkách a používání ochranných nátěrů, které chrání dřevo před povětrnostním vlivům a působením dřevokazného hmyzu. Dřevo je přírodní materiál proto barevné odchylky od vyobrazení nejsou důvodem k reklamaci (nakolik se jedná o jeho přirozenou vlastnost).

2. Obecně, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců (pokud není prodávajícím určena jinak) od dne zaplacení, vydání, dodání nebo ukončené montáže přímo na vámi určené adrese. Po převzetí se zákazník zaručuje že zboží převzal kompletní bez jakýchkoliv fyzických závad nebo poškození.

3. Záruka 24 měsíců (pokud není prodávajícím určena jinak) se vztahuje na naše produkty a t.j .: zahradní altány, zahradní chatky, domky na nářadí, kované altánky a další výrobky z naší nabídky.

4. V případě výskytu závady se zavazujeme k odstraněných závady výrobku, opravě výrobku, vyměněných vadný výrobek a dodání výrobku bez závad, k vrácení plné finanční částky a odebrání si vadný výrobek v případě opodstatněné závady.

5. Reklamaci lze provádět písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být doručena nebo seznámena ve výše uvedené lhůtě.

6.Posouzení stížnosti a k odstranění závady dojde nejpozději do 21 dnů ode dne doručení stížnosti. Odstraněných závady na výrobku nebo jeho nahrazení do 7 dnů od skončení lhůty pro posouzení stížnosti.

7. Výrobce není odpovědný za vzniklé závady způsobené nesprávným zacházením při vlastním transportu, skladování, údržbě a montáži výrobku. Dále neodpovídá za vady způsobené nevhodným používáním.

8. Záruka se vztahuje na vady, které vzniknou z důvodů spojených s prodané věci. Nepovažují se za to zdravé uzlysuky” a přírodní mikrotrhliny, které jsou způsobené vlivem proměnlivých atmosférických a fyzikální podmínek ve kterých se výrobek používá.

Výsledné trhliny nemají vliv na životnost a použitelnost produktu !!!

VII. Údržba a servis

1. Výrobce doporučuje namalovat výrobek nejpozději 1 měsíc od ukončení montáže vrchním nátěrem a do 48 hodin impregnačním nátěrem, nebylo dodáno již natřené. V případě nedodržení termínu nebudou reklamace fyzické porušení produktu akceptovány.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

2. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.